Четвер, 30.03.2023, 14:08
Вітаю Вас Гість | RSS

Підвисоцьке навчально-виховне об'єднання

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Посадова інструкція завідуючого кабінетом, учителя хімі

 

Затверджено наказом

по ________________

від____________№__

Посадова інструкція №  

завідуючого кабінетом, учителя хімії

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я, по-батькові)

І. Загальні положення

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя хімії. Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України.

1.2. Учитель хімії призначається і звільняється з посади директором школи.

1.3. Він повинен мати вищу педагогічну освіту.

1.4. Учитель хімії підпорядковується безпосередньо заступнику дирек­тора школи з навчально-виховної роботи.

1.5. Завідувачу кабінетом хімії підпорядковується безпосередньо лабо­рант.

1.6. У своїй діяльності вчитель хімії керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

II. Завдання та обов'язки

Основними напрямками діяльності вчителя хімії є:

2.1. організація поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймання матеріальних цінностей (крім меблів) під відповідальність на збереження, забезпечення зберігання підзвітного майна, участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.

2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, свідомого вибору ними професії та готовності функціонування в ринкових умовах.

2.3. Забезпечення режиму дотримання правил і норм з охорони праці в навчальному закладі.

2.4. Завідувач кабінетом хімії:

 • несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;
 • забороняє використання обладнання, не передбаченого Типовими переліками;
 • здійснює навчання та інструктаж учнів і вихованців з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час робіт, передбачених навчальними програмами;
 • розробляє і періодично переглядає (не менш як 1 раз на 3 роки) інст­рукції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;
 • контролює стан обладнання навчального кабінету, його забезпе­чення протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпечних умов праці та навчання;
 • не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;
 • систематично проводить первинний, позаплановий, цільовий та вступний інструктажі з лаборантом та учнями, відповідно їх оформляє у журналах;
 • перевіряє знання і виконання лаборантом й учнями правил та інструкцій з охорони праці;
 • ~ не допускає проведення занять, пов'язаних з небезпекою для життя й здоров'я учнів і працівників школи. При виявленні таких фактів пові­домляє про це заступника директора з навчально-виховної роботи, проводить своєчасне розслідування і облік нещасник випадків, пов'язаних з роботою учнів у кабінеті; вживає заходи щодо усунення причин, які призвели до нещасного випадку;
 • вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в Угоду з охорони праці;
 • допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи;
 • бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які прово­дяться дирекцією школи;
 • чергує в школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між уроками, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять;
 • проходить періодичне медичне обстеження;
 • дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громад­ських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

III. Права

Учитель хімії має право:

3.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

3.2. На захист професійної честі та гідності.

3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

3.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо­вання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

3.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

3.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

IV. Відповідальність

4.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель хімії несе відповідальність за:

 • реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу;
 • життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;
 • порушення прав і свобод учнів.

4.2. За безпечний стан робочих місць, приладів, інструментів, належ­ний санітарний стан приміщень.

4.3. Відповідальність за проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також записів в класному журналі та «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів».

4.4. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.5. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насильством над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільне­ний з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплі­нарної відповідальності.

4.6. За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель хімії несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим чи цивільним законодавством.

V. Повинен знати

Учитель хімії та завідувач кабінетом повинен знати:

5.1. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

5.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.3. Правила безпечної експлуатації електрообладнання.

5.4. Правила пожежної і електробезпеки.

5.5. Правила надання першої медичної допомоги.

5.6. Правила виробничої санітарії та гігієни праці.

5.7. Правила користування засобами пожежогасіння та індивідуаль­ного захисту.

5.8. Шляхи евакуації дітей на випадок виникнення пожежі.

5.9. Особливості змісту навчальних прогам з хімії.

5.10. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

5.11. Вимоги до ведення навчальної документації школи.

5.12. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.

5.13. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

5.14. Психологічні основи диференційованого навчання.

5.15. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

5.16. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуван­ням конкретних умов.

5.17. Основи формування системності знань школярів.

5.18. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

5.19. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

5.20. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

5.21. Сучасні методики навчання з хімії.

5.22. Основну і додаткову літературу, першоджерела з хімії.

5.23. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.

VI. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Учитель хімії і завідуючий кабінетом хімії повинен мати відповідну вищу освіту.

6.2. Володіти сучасними формами, методами організації навчально - виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

6.3. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках, під час проведення лабораторних робіт у кабінеті хімії.

6.4. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

6.5. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфі­кації з предмета і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і присвоєнням III групи допуску з електробезпеки до 1000 В.

6.6. Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інст­руктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчаль­них занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.

VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Учитель хімії:

7.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

7.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

7.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (в залежності від тривалості заміни).

7.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання від навчального плану у викладанні предмета в даному класі.

7.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-право­вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

7.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

 

 

Розробник: заступник директора з навчально - виховної роботи

 

 

 

(особистий підпис)

(прізвище, ініціали)

Узгоджено:

спеціаліст служби охорони праці

 

 

 

 

(підпис)

                    (прізвище, ініціали)

 

Голова профспілки

 

 

 

 

(  підпис)

                    (прізвище, ініціали)

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (на):

 

Завідуючий

кабінетом

 хімії

посада (професія)

 підпис

(прізвище, ініціали)

(дата ознайомлення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031