Неділя, 26.03.2023, 15:25
Вітаю Вас Гість | RSS

Підвисоцьке навчально-виховне об'єднання

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Положення про методичне об`єднання

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні методичної ради НВО

Протокол №1 від «31» серпня 2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

1. Загальні положення

1.1. Методичне об’єднання вчителів є основним структурним підрозділом методичної служби Підвисоцького навчально-виховного об`єднання Новоархангельської районної ради  Кіровоградської області, що здійснює проведення навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної й позакласної роботи з кількома спорідненими навчальними предметами.

1.2. Методичне об’єднання створюється, коли є не менше п’яти вчителів з одного предмета або з однієї освітньої галузі. До складу методичного об'єднання можуть входити основні вчителі та вчителі за сумісництвом.

1.3. Учителі, що входять до складу методичного об’єднання, здійснюють під­готовку учнів за предметами відповідної освітньої галузі. Форми навчан­ня — денна, екстернат, інклюзивна і індивідуальна.

1.4. Навчання здійснюється українською мовою – державною мовою України.

1.5. Методичне об’єднання створюється, реорганізується й ліквідується директором НВО за поданням заступника директора НВО з навчально-виховної роботи.

1.6. Методичне об’єднання безпосередньо підкоряється заступникові дирек­тора НВО  з навчально-виховної роботи.

1.7. Методичне об’єднання у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується Конституцією й законами України, указами Пре­зидента України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів з питань утворення й виховання учнів, а також статутом і локальни­ми правовими актами НВО, наказами й розпорядженнями директора НВО.

1.8. Навчально-виховну, методичну й дослідно-експериментальну роботу методичне об’єднання здійснює на основі цього Положення, наказів і директив Міністра освіти України, а також рекомендацій Департаменту освіти. Щодо питань внутрішнього порядку воно керується правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки й протипожежного захисту, статутом НВО.

2. Завдання та напрями діяльності МО

2.1. Задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному й мораль­ному розвитку.

2.2 Організація й проведення на високому професійному рівні навчально-виховної, методичної й дослідно-експериментальної роботи з однієї або кількох споріднених дисциплін;

2.3 Удосконалювання методики проведення різних видів занять і їх нав­чально методичного й матеріально-технічного забезпечення;

2.4.  Підвищення педагогічної кваліфікації вчителів;

2.5  Організація й проведення роботи щодо професійної орієнтації випуск­ників і підготовка їх до вступу у вищі навчальні заклади.

 

3. Основні форми роботи вчителів в МО

  1. 1 Круглі столи, наради й семінари з навчально-методичних питань, твор­чі звіти вчителів і т.п.
  2. 2 Засідання методичного об’єднання із питань методики навчання й вихо­вання учнів.
  3. 3 Відкриті уроки й позакласні заходи щодо предмета.
  4. 4 Лекції, доповіді, повідомлення й дискусії з методики навчання й вихо­вання, питань загальної педагогіки й психології.
  5. 5 Вивчення й реалізація в навчально-виховному процесі вимог керівних документів, передового педагогічного досвіду.
  6. 6 Проведення предметних і методичних тижнів.
  7. 7 Взаємовідвідування уроків.
  8. 8 Контроль за якістю проведення навчальних занять.

 

4. Основні напрями діяльності МО

4.1. Аналіз результатів освітньої діяльності за предметами.

4.2. Участь у розробці варіативної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального обсягу й змісту навчальних курсів.

4.3. Розробка інтегрованих навчальних програм з досліджуваних предметів і узгодження їх із програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

4.4. Підготовка й обговорення рукописів навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів з предметів.

4.5. Проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів щодо предметів;

4.6  Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації й кваліфікаційного розряду вчителів.

4.7. Обговорення доповідей щодо методики викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів.

4.8. Обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них.

4.9. Розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою учнів.

4.10. Організація й проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження нових інформаційних технологій навчання.

4.11. Застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчаль­них курсів експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.

4.12. Розробка й удосконалювання засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їхнього використання в навчальному процесі.

4.13. Удосконалювання навчально-лабораторної бази (лабораторних і спе­ціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних мереж і їхнього програмного забезпечення).

4.14. Взаємні відвідування занять як усередині методичного об'єднання, так і між учителями різних методичних об'єднань із метою обміну досвідом і вдосконалювання методики викладання навчальних предметів.

4.15. Спільні засідання зі спорідненими й взаємозабезпечуючими МО з метою обміну досвідом роботи.

4.16. Вивчення досвіду роботи споріднених МО інших навчальних закладів і обмін досвідом цієї роботи;

4.17. Вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими вчителями;

4.18. Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за предметами.

5. Організація роботи вчителів МО

5.1. Очолює методичне об’єднання керівник, що призначається директором НВО із найбільш досвідчених педагогів зі згоди членів методичного об’єднання.

5.2. Робота методичного об’єднання проводиться відповідно до плану робо­ти на поточний навчальний рік. План укладається керівником методичного об’єднання, розглядається на засіданні методичного об’єднання, узгоджуєть­ся із заступником директора з методичної роботи й затверджується дирек­тором НВО.

5.3. Засідання методичного об’єднання проводити не рідше 1 разу на чверть. Про час і місце проведення засідання керівник методичного об’єднання зобов’язаний повідомити заступника директора НВО з методичної робо­ти (заступника директора НВО з навчально-виховної роботи). За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фік­суються в журналі протоколів. Рекомендації підписуються керівником мето­дичного об’єднання.

5.4. При розгляді питань, що стосуються тематики або інтересів інших ме­тодичних об’єднань, на засідання необхідно запрошувати їхніх керівників (учителів).

6. Завдання керівника МО

6.1. Аналіз результатів організації вчителем навчально-виховної діяльності учнів із предметів, що є складовими методичного об’єднання.

6.2. Організація взаємодії вчителів методичного об’єднання, вивчення стану викладання предмета, ведення вчителем шкільної документації.

6.3. Організація взаємо відвідування уроків, позакласних заходів з предметів, що є складовими методичного об’єднання, та взаємодопомога.

6.4. Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання вчителів, зокрема молодих та новопризначених.

7. Обов’язки керівника МО

7.1. Керівник  МО проводить засідання не менше ніж 4 рази на рік згідно з планом.

7.2. Керівник  МО складає план роботи на навчальний рік, який узгоджує з вчителями-предметниками та який затверджує методична рада НВО.

7.3. Керівник  МО звітує про свою роботу перед педагогічною радою НВО не менше як один раз на рік.

7.4. Керівник  МО контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником з НВР організовує вивчення стану викладання предмета (якість, результативність), ведення шкільної документації вчителями-предметниками.

8. Права керівника  МО

8.1. Керівник  МО має право на відвідування та аналіз уроку, позакласних заходів з предмета, що є складовим методичного об’єднання, шкільної документації вчителів, що входять в МО.

8.2. Керівник  МО має право звертатися за консультацію до директора та його заступників із проблем організації навчально-виховного процесу, виконання трудової дисципліни вчителями, що входять до складу методичного об’єднання.

8.3. Готувати пропозиції та рекомендації вчителям для підвищення кваліфікаційного розряду.

8.4. Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації.

8.5. Ставити питання перед адміністрацією НВО про заохочення вчителів.

9. Обов’язки вчителів, що входять до складу МО

9.1. Організовувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності школи, науково-методичної проблеми школи та методичного об’єднання, особисто вчителя.

9.2. Організовувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).

9.3. Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров’я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.

9.4. Організовувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та вчителями щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.

10. Права вчителів, які входять до складу МО

10.1. Готувати пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищення кваліфі­каційного розряду.

10.2. Висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в школі.

10.3. Порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового пе­дагогічного досвіду, накопиченого в методичному об’єднанні.

10.4. Порушувати питання перед адміністрацією школи про заохочення вчи­телів методичного об’єднання за активну участь в експериментальній діяльності.

10.5. Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації.

10.6. Звертатися за консультаціями із проблем навчальної діяльності й ви­ховання учнів до заступників директора школи.

10.7. Вносити пропозиції щодо організації й змісту атестації вчителів.

10.8. Висувати від методичного об’єднання вчителів для участі в конкурсах «Учитель року».

11. ДОКУМЕНТАЦІЯ МО 

Для нормальної роботи в методичному об’єднанні мають бути такі до­кументи:

1. Наказ про створення  МО,  про призначення на посаду керівника методичного об’єднання.

2. Положення про методичне об’єднання.

3. Функціональні обов’язки вчителів МО.

4.  Аналіз роботи за минулий рік.

5. Тема методичної роботи, її мета, пріоритетні напрямки й завдання на новий навчальний рік.

6. План роботи МО на поточний навчальний рік.

7. Банк даних про вчителів МО: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, предмет, що викладається, загальний стаж і педагогічний, кваліфікаційна категорія, нагороди, звання, домашній телефон).

8. Відомості про теми самоосвіти вчителів МО.

9. Графік проведення нарад, конференцій, семінарів, круглих столів, твор­чих звітів, ділових ігор і т.д. у МО.

10. Перспективний план атестації учителів МО.

11. Графік проходження атестації учителів МО на поточний рік.

12. Перспективний план підвищення кваліфікації вчителів МО.

13. Графік підвищення кваліфікації вчителів МО на поточний рік.  

14. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів з предмета вчителями МО.

15. Програми (авторські з предмета, факультативів, гуртків).

16. Інформація про навчальні програми і їхнє навчально-методичне забез­печення з предмета.

17. Календарно-тематичне планування (з індивідуальних, фа­культативних занять, гуртків з предмета).

18. План роботи з молодими й щойно прибулими фахівцями в МО.

19. План проведення предметних тижнів. 

20. ВШК (експрес, інформаційні й аналітичні довідки, діагностика).

21. Протоколи засідань МО.

 

12. Контроль за діяльністю МО

12.1. Контроль за діяльністю методичних об’єднань здійснюється директором НВО, його заступником з навчально-виховної роботи від­повідно до планів методичної роботи НВО.

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031